Informacje ogólne

Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym narzędziem służącym do powszechnej publikacji treści z użyciem technik teleinformatycznych. Składa się z ujednoliconego systemu stron www połączonych w ogólnopolską sieć informatyczną. Za ich pomocą zostaje udostępniona informacja publiczna społeczeństwu.

 

Umocowania prawne funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej odbyło się na podstawie przepisów następujących aktów prawnych:

Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji Publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 Nr 10, poz. 68)

Pewne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej narzucają przepisy w zakresie ochrony danych osobowych: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych w UE (RODO). Odmowa udzielenia informacji publicznej może nastąpić jedynie ze względu na niejawność zawartych w konkretnych dokumentach danych, co dotyczy:

- prawa do prywatności;

- ochrony danych osobowych;

- tajemnicy państwowej lub służbowej;

- tajemnicy skarbowej.

Odmowa następuje w trybie decyzji administracyjnej od której odwołanie rozpatrywane jest w terminie 14 dni (art. 16, ust.2. pkt 1)

Przepisy powyższej ustawy precyzują zakres jawności danych publicznych, definiuje pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu i ogólne zasady postępowania z informacją publiczną. Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej określa między innymi strukturę stron www, zakres publikowanych informacji oraz mechanizmy działania serwisów BIP itp.